European Funds

European Founds

European Founds

Smart growth

The project Development of SETAPP export operations through promoting IT products and services in foreign markets is covered by the co-financing agreement No. POIR.03.03.03-30-0029/17-00 that has been concluded with the Polish Agency for Enterprise Development.

The project objective is to implement promotional operations that will enable distribution of SETAPP's products and services in foreign markets, including Japan, United States, Finland and Germany.

The main subject of the first project phase will be advisory and training services in the field of company internationalization. The next step for Setapp will be to participate as an exhibitor in seven trade fairs in the USA, Japan, Germany and Finland. At the final project stage an individual economic mission will be organized. The expected results of the project are: a conclusion of new trade contracts and an increase in the company's revenues from export operations (including products being the subject of the project).

Value of the project: PLN 1 134 047.70
Contribution of European Funds: PLN 691 500.00

Wersja polska / Polish version:

Projekt "Rozwój działalności eksportowej firmy SETAPP, poprzez promowanie produktów i usług z branży IT na rynkach zagranicznych" objęty jest umową o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-30-0029 / 17-00, zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości .

Celem projektu jest wdrożenie działań promocyjnych, które umożliwią dystrybucję produktów i usług SETAPP na rynkach zagranicznych, w tym w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Finlandii i Niemczech.

Głównym przedmiotem pierwszego etapu projektu będą usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Kolejnym krokiem dla Setapp będzie udział w siedmiu targach handlowych w USA, Japonii, Niemczech i Finlandii jako wystawca. Na końcowym etapie projektu zostanie zorganizowana indywidualna misja gospodarcza. Oczekiwane rezultaty projektu to: zawarcie nowych umów handlowych i wzrost przychodów firmy z operacji eksportowych (w tym produktów będących przedmiotem projektu).

Wartość projektu: 1 134 047,70 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 691 500,00 PLN

 

image1

Setapp Sp. z o.o. realizuje projekt nr PMT/2249/1N/2020 w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014–2020, PODDZIAŁANIE 3.3.1. „Polskie mosty Technologiczne”

Cel projektu: Celem projektu jest przygotowanie firmy Setapp Sp. z o.o. do wprowadzenia na rynek kanadyjski nowego produktu - symulatora szkoleniowego Simmersiv.

Mierzalne efekty projektu:

Liczba zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych na rynku docelowym przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji – 1

Przychody ze sprzedaży na eksport produktów/usług/technologii będących przedmiotem wniosku na rynku docelowym – 60 000,00 PLN

Wartość projektu: 200 000,00 PLN

Image not found

OUR OFFICE

Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

OUR OFFICES

POL: Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

ISR: 220 Hertzel Street, 7630003 Israel

COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.
VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

OUR OFFICES

PL: Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

ISR: 220 Hertzel Street, 7630003 Israel

COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.

VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

OUR OFFICE

Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.

VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

 COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.
VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

OUR OFFICES

POL: Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

ISR: 220 Hertzel Street, 7630003 Israel

COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.
VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

OUR OFFICES

PL: Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

ISR: 220 Hertzel Street, 7630003 Israel

COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.

VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

OUR OFFICE

Wojskowa 6, 60-792 Poznań, Poland
+48 506 798 998
office@setapp.pl

COMPANY DATA

Setapp Sp. z o.o.

VAT ID: PL7781465185
REGON: 301183743
KRS: 0000334616

PRIVACY POLICY

klacz
Clutch award badge
topdizajn
svg-image
svg-image
svg-image
svg-image
Instagram Icon
svg-image
svg-image
smart-growth
european-union

©2020 Setapp. All rights reserved.