European Founds

Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w Setapp

Setapp Sp. z o.o. realizuje projekt nr RPWP.01.02.00-30-0045/17 w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014–2020 pt.: Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w SETAPP Sp. z o.o. w Poznaniu w zakresie innowacyjnego modelu szkoleń z wykorzystaniem VR / AR dla maszyn z obszaru budownictwa, logistyki oraz rolnictwa

Przedmiotem projektu badawczego jest opracowanie innowacyjnej technologii szkoleń z wykorzystaniem technologii VR (wirtualnej rzeczywistości), pozwalającej na projektowanie i przeprowadzenie szkoleń z obsługi maszyn z branż rolnictwa / logistyki / budownictwa na symulatorach wykorzystujących VR. Szkolenia takie charakteryzować się będą maksymalną efektywnością procesu nauczania przy dużo niższych kosztach procesu szkoleniowego. Technologia ma odznaczać się skalowalnością na wiele dziedzin biznesowych, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji tj. logistyki oraz przemysłu maszynowego.

Celem i rezultatem (efektem) projektu jest:

 1. Wzrost przychodów i zysków z dział. innowacyjnej, podniesienie poziomu konkurencyjności firmy
 2. Dywersyfikacja działalności
 3. Stworzenie nowej technologii z zakresu VR / AR
 4. Aktywny i pasywny transfer wyników prac B+R do gospodarki
 5. Poszerzenie oferty o nową usługę
 6. Stworzenie komórki B+R, podniesienie kompetencji kadr
 7. Wdrożenie innowacji na rynku polskim i zagranicznym, podniesienie potencjału innowacyjnego firmy
 8. Uzyskanie ochrony własności intelektualnej
 9. Współpraca z partnerem zagranicznym, umiędzynarodowienie badań

 • Data rozpoczęcia projektu: 2018-09-01
 • Data zakończenia projektu: 2020-08-31
 • Całkowita wartość projektu: 3 099 735,00 PLN
 • Kwota kosztów kwalifikowalnych: 2 880 500,00 PLN
 • Kwota dofinansowania / wkład Funduszy Europejskich: 2 188 500,00 PLN

Let’s create
something meaningful together!